Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen (WOTS)

Nederlandse gedetineerden in het buitenland kunnen een beroep doen op het Raad van Europa Verdrag inzake de Overbrenging van Gevonniste Personen ( het WOTS-Verdrag). De WOTS maakt het mogelijk dat een Nederlander die in het buitenland tot een vrijheidsstraf is veroordeeld, onder bepaalde voorwaarden, die straf in een Nederlandse gevangenis kan ondergaan.

Toelichting WOTS-Verdrag

Nederlands beleid

Het beleid in Nederland is er op gericht dat de over te nemen straf door de Nederlandse rechter door middel van de exequaturprocedure wordt aangepast aan de Nederlandse normen. De rechter dient altijd rekening te houden met de wijze waarop de buitenlandse rechter heeft gemeend te moeten reageren op de schending van de rechtsorde in zijn land.

Procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging

Het feit, dat in Nederland de straf wordt aangepast aan Nederlandse normen zal een aantal landen ervan weerhouden medewerking aan de overdracht te verlenen. In dat geval kan de procedure van onmiddellijke tenuitvoerlegging worden toegepast. Het gerechtshof in Arnhem adviseert de Minister van Justitie dan over de wenselijkheid de straf zo ten uitvoer te leggen als zij in het andere land is uitgesproken.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS