Gedetineerden recht

Welke rechten heeft een gedetineerde?

Evenals ieder andere Nederlander hebben ook gedetineerden (grond)rechten, maar de aard van detentie brengt begrijpelijkerwijze beperking met zich mee in het uitoefenen van die rechten. De grondwet heeft dan ook bepaald dat de (grond)rechten van gedetineerden – voorzover dat uitdrukkelijk in de Grondwet is bepaald – beperkt mogen worden. Gelet hierop en op kwetsbare leefomstandigheid van gedetineerden is het voor hen zeer van belang om te weten wat hun rechten (en plichten) precies zijn.

Een gedetineerde heeft recht op bezoek, onderwijs en contact met de buitenwereld. Deze en andere regels zijn vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet (PBW), de Penitentiaire Maatregel (PM) en in een aantal ministeriële regelingen en circulaires. Elke gevangenis heeft ook eigen huisregels die een overzicht geven van de rechten van gedetineerden. (Voor meer informatie klik hier).

De Loos & Schrijver advocaten kunnen gedetineerden bijstaan door middel van rechtsbijstandverlening bij diens beklag/bezwaar en het beroep tegen:

- (over)plaatsing;

- deelname aan een penitentiair programma;

- verlof en strafonderbreking;

- medisch handelen.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS