Onder toezichtstelling

Wat houdt een ondertoezichtstelling in?

Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig wordt bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling.

De kinderrechter kan dit doen op verzoek van een ouder, een pleegouder, de partner van de met het gezag belaste ouder, de Raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie (OM).

Een ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Ouders houden het gezag over hun kinderen, maar het gezag wordt wel beperkt.

Spreekt de kinderrechter de ondertoezichtstelling uit, dan draagt hij de uitvoering van de ondertoezichtstelling op aan een gezinsvoogdij-instelling. De instelling houdt toezicht op de minderjarige en zorgt dat aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder hulp en steun wordt geboden teneinde de bedreiging, waarvoor de ondertoezichtstelling werd uitgesproken, weg te nemen.

Wat kunt u doen indien u het niet eens bent met de uitvoering van de gezinsvoogdij-instelling?

Ter uitvoering van haar taak kan de gezinsvoogdij-instelling schriftelijk aanwijzingen geven over de verzorging en opvoeding van de minderjarige. De met het gezag belaste ouder en de minderjarige moeten deze aanwijzingen opvolgen. Het in ernstige mate veronachtzamen van deze aanwijzingen door de ouder is een grond voor ontzetting van het gezag. 

De ouder en de minderjarige van twaalfjaar of ouder kan bij de kinderrechter bezwaar maken tegen de aanwijzing en verzoeken deze vervallen te verklaren. De ouder en de minderjarige van twaalfjaar of ouder kunnen ook de gezinsvoogdij-instelling verzoeken een aanwijzing geheel of gedeeltelijk in te trekken omdat de omstandigheden waaronder de aanwijzing was gegeven intussen zijn gewijzigd. Van een beslissing van een gezinsvoogdij-instelling hierover kunnen de ouder en het kind weer bezwaar maken bij de kinderrechter en verzoeken de beslissing vervallen te verklaren.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS