Asielrecht

De vreemdeling die in Nederland bescherming zoekt in verband met gebeurtenissen of omstandigheden in zijn land van herkomst kan een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aanvragen. 

Hoewel het aantal asielzoekers wereldwijd eerder toe- dan af lijkt te nemen, is Nederland steeds minder geneigd om asielzoekers onderdak te bieden. Het is dan ook van groot belang dat tijdens de asielprocedure rechtsbijstand wordt verleend waarbij niet alleen juridische kennis telt, maar ook oog is voor de asielzoeker als individu. De Loos & Schrijver Advocaten komt op voor uw belangen, zowel wanneer u in een aanmeldcentrum (AC) zit als bij een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

De Loos & Schrijver Advocaten zorgt ervoor dat de behandeling goed is, luisteren naar uw verhaal (eventueel middels een tolk) en De Loos & Schrijver Advocaten kan bij een negatieve beslissing van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) deze aanvechten.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS