Echtscheiding via InternetEchtscheiding via Internet

STAP 1: Voorwaarden waaraan u moet voldoen

 • Om uw echtscheiding via de internet-methode te kunnen afwikkelen dient u het op alle punten met elkaar eens te zijn, het moet een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding zijn. Hierbij moet u denken aan de kinderen, alimentatie, omgangsregeling, de echtelijke woning, pensioenrechten en boedelverdeling.
 •  Kunt u geen overeenstemming bereiken of zijn er complexe problemen, dan is echtscheiding via het internet niet de juiste procedure voor u en verzoeken wij u telefonisch contact met ons kantoor op te nemen voor het maken van een afspraak.
 •  Voor de echtscheiding via het internet is het niet noodzakelijk dat u in het arrondissement Den Haag woont, u kiest in het echtscheidingsconvenant "domicilie ten kantore van De Loos & Schrijver Advocaten te Wassenaar" zodat de rechtbank in Den Haag uw verzoekschrift in behandeling kan nemen.
 •  U moet beiden de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien één van u beiden de Nederlandse nationaliteit bezit dient u voorafgaande uw aanvraag tenminste zes maanden in Nederland te wonen.
 •  U bent in Nederland gehuwd of u bent in het bezit van een recent afschrift of het originele exemplaar van de buitenlandse huwelijksakte. Indien u geen exemplaar heeft van de buitenlandse huwelijksakte dan kunt u de Internet methode niet gebruiken.
 •  Wanneer u denkt dat uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, dan verzoeken wij u de site van de Raad voor Rechtsbijstand te raadplegen (www.rvr.org). Bedenkt u wel dat bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding uw beider inkomens-gegevens bij elkaar zullen worden opgeteld. Meent u na het raadplegen van de site van de RvR dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan kunt u met ons kantoor contact opnemen, onder inlevering van het volledig ingevulde en getekende formulier "Aanvraag Toevoeging Civiel" dat u kunt downloaden via internet bij www.rvr.org onder de kop "formulieren". Kosten van een echtscheiding via de internet methode bedragen € 550,--. Dit bedrag is exclusief BTW en griffierechten ad totaal € 364,--, zodat de totale kosten bedragen € 1029,50 inclusief B.T.W. en griffierechten.
 •  U dient zelf de benodigde uittreksels op te halen en te betalen. Deze kosten verschillen per gemeente en bedragen ongeveer € 10,- per uittreksel.

STAP 2: Verzamelen van de benodigde stukken

U heeft nodig:

 1. Recent* uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie (Gemeentehuis) van u beiden, met daarop vermeld de nationaliteit. Vermeldt u in uw aanvraag duidelijk dat u de uittreksels nodig heeft voor een echtscheiding.Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit dan dient u tevens de datum van vestiging in Nederland vermeld te worden op het uittreksel.
 2. Recente* afschrift(en) geboorte-akte(n) van uw minderjarige kind(eren). Deze dient u op te vragen bij het gemeentehuis van de geboorteplaats van uw kind(eren).
 3. Recent* afschrift huwelijksakte. Deze dient u op te vragen bij het gemeentehuis van de plaats waar u gehuwd bent.
 4. Ingevulde en getekende formulieren (per persoon één) "Aanvraag Toevoeging Civiel".
 5. Kopie geldig paspoort / identiteitskaart van u beiden en van uw kinderen de burgerservicenummers (BSN).

* niet ouder dan 3 maanden

STAP 3: Invullen intakeformulier

Klik hier om het intakeformulier te downloaden. Daarna kunt u deze printen en invullen. Het formaat is .doc

STAP 4: Invullen van het echtscheidingsconvenant 

Klik hier om het echtscheidingsconvenant te downloaden. Daarna kunt u deze printen en invullen. Bij dit formulier zit ook een 'formulier betreffende omgangsregeling' voor kinderen besloten. Het formaat is .doc

STAP 5: Invullen ouderschapsplan

Klik hier om een voorbeeld ouderschapsplan te downloaden en klik hier om online een echtscheidings- en ouderschapsplan op te stellen.

STAP 6: Versturen van de stukken en betaling

Het versturen van het intakeformulier, het echtscheidingsconvenant en de ingevulde "Aanvraag Toevoeging Civiel" gaat via de post.
De benodigde stukken dient u zo spoedig mogelijk aan ons kantoor te verzenden:

De Loos & Schrijver Advocaten B.V.
Postbus 453
2240 AL Wassenaar

Let op! Pas zodra de benodigde stukken (=compleet !) en uw volledige betaling door ons zijn ontvangen zal uw aanvraag in behandeling worden genomen.

Betaling dient te geschieden ten gunste van:
De Loos & Schrijver Advocaten B.V. 
ABN Amro Bank N.V.
IBAN: NL39 ABNA 0460 0743 50
BIC: ABNANL2A

BTW nr. 8073.28.509.B.01.5040

Wij sturen u een bevestiging van de ontvangst en nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor.

STAP 7: Persoonlijk gesprek

Het persoonlijk gesprek is noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen en het eventuele convenant met u door te nemen.U dient derhalve éénmalig naar Wassenaar te komen voor een kort gesprek, tenzij u voor eigen rekening een notariële verklaring bijvoegt (klik op de link om deze te downloaden).

Wij zullen het echtscheidingsverzoek en het verloop van de procedure met u doornemen. Tevens kunt u eventuele vragen van uw kant stellen.Duur van dit gesprek is maximaal één uur. Is meer tijd nodig dan wordt dit u apart in rekening gebracht.

Bij dit gesprek dient u beiden een legitimatiebewijs te tonen in de vorm van paspoort of identiteitskaart. 

Wat gebeurt er na het persoonlijk gesprek?

Na het persoonlijk gesprek dienen wij het verzoekschrift tot echtscheiding in bij de Rechtbank te Den Haag. Omdat het een gemeenschappelijk verzoek betreft, hoeft u niet op de zitting te verschijnen.

Ongeveer drie weken nadat geconstateerd is dat de zaak gereed is voor beschikking, geeft de rechtbank de echtscheidingsbeschikking af. In deze beschikking spreekt de rechter de echtscheiding uit. U bent echter formeel nog niet gescheiden.

Wij zenden u een kopie van de beschikking met daarbij twee door ons opgestelde akten van berusting. Door deze akten van berusting te ondertekenen verklaart u akkoord te gaan met de echtscheidingsbeschikking. U dient deze akten ondertekend aan ons te retourneren.

Na ontvangst zenden wij de echtscheidingsbeschikking met de beide akten van berusting naar de betreffende gemeente om uw echtscheiding in te laten schrijven. Nadat deze inschrijving heeft plaatsgevonden bent u officieel gescheiden. U ontvangt een kopie van het bewijs van inschrijving.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS